Aktualności

SAMBO CUP POLAND

The English version is below.

Zapraszamy na Zawody w Sambo Sportowym!
Data: 30 września, godz. 10:00

WSTĘP WOLNY!

 1. Celem zawodów jest propagowanie zdrowego stylu życia i rozwoju danej dyscypliny sportowej poprzez uczestnictwo w zajęciach sambo sportowego.
 2. Organizatorzy: Krakowskie Stowarzyszenie Judo, Sambo i Obronnych Systemów „SAMBO KRAK” oraz Polski Związek Sambo.
 3. Data wydarzenia: 30 września 2023 roku.
 4. Adres: Hala sportowa KS „PRĄDNICZANKA”
  ul. Jakuba Majora 12A, 31-423 Kraków
 5. Grupy wiekowe i wagowe:

U-7
6-7 lat (roczniki 2017-2016)
Chłopcy i dziewczęta kat.: 20,24,27,30,32,35,38, 41, +41 kg
Czas walki – 2 min.

U-9
8-9 lat (roczniki 2015-2014)
Chłopcy i dziewczęta kat.: 26,29,33,36,39,44,48,53, +53 kg
Czas walki – 2 min.

U-11
10-11 lat (roczniki 2013-2012)
Chłopcy kat.: 31, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, +65 kg
Dziewczęta kat.: 26, 29, 34, 37,40, 43, 46, 49, 52, +52 kg
Czas walki – 3 min.

U-14
12-14 lat (roczniki 2011-2009)
Chłopcy kat.: 35, 38, 42, 46, 50, 54, 65, 71, 76, +76 kg
Dziewczęta kat.: 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, 59, 65, +65 kg
Czas walki – 3 min.

U-17
15-17 lat (roczniki 2008-2006)
Chłopcy kat.wagowe: 42, 46, 49, 53, 57, 62, 66, 70, 75, 80, +80 kg
Dziewczęta kat.wagowe: 38, 41, 44, 47, 50, 54, 59, 64, 68, 72,+72 kg
Czas walki – 4 min.

A+
dorosli +18 lat
od 2005 r.
Mężczyźni kat.: 52, 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98 kg
Kobiety kat.: 46, 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 kg
Czas walki – 5 min.

 1. Uczestnictwo:
  – w turnieju mogą wziąć udział zawodnicy trenujący poniższe sztuki walki: sambo, judo, zapasów, ju-jitsu i pokrewnych dyscyplin,
  – zawody będą przeprowadzone wg międzynarodowych zasad organizacji zawodów w sambo sportowym,
  – zwycięzcy zostaną nagrodzeni medalami i dyplomami,
  – w zawodach mogą wziąć udział zawodnicy, którzy posiadają ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach sportowych,
  – każdy z uczestników powinien posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz ubezpieczenie na czas zawodów. Dokumenty będą sprawdzane podczas akredytacji oraz ważenia,
  – podczas zawodów sportowych zawodnicy, którzy nie mają stroju sambo będą mogli walczyć w bluzach kimono, krótkich spodenkach i skarpetkach,
  – przedstawiciele klubów sportowych i/lub opiekunowie zawodników odpowiadają za zachowanie sportowców podczas zawodów.
  – jeżeli w danej kategorii wagowej występuje tylko jeden zawodnik, za zgodą trenera i swoją może być przeniesiony do zbliżonej kat. wagowej.
 2. Opłata startowa: 70 PLN lub 15 EUR płatna przelewem do 26.09.2023
  Dane do przelewu:
  Numer konta: 17 2030 0045 1110 0000 0287 1290
  Numer IBAN: PL17 2030 0045 1110 0000 0287 1290
  Numer BIC/SWIFT: PPABPLPK
  Krakowskie Stowarzyszenie Judo, Sambo i Obronnych Systemów „SAMBO KRAK”
  31-851 Kraków, os. Albertyńskie 1-2.
  Tytułem: Startowe Open Cup Sambo 30.09.2023 (imię i nazwisko, klub)
  UWAGA! W przypadku opłat grupowych, dane każdego zawodnika muszą być wymienione(nazwiska).
  Dla gości z zagranicy jest możliwość przelewów przez systemy płatnicze. W takim przypadku prosimy o kontakt.
 3. Program:
  7:00– 9:00 – ważenie uczestników
  9:00-10:00 – losowanie walk / rozgrzewka
  10:00 – otwarcie turnieju, powitanie zawodników i gości
  10:15 – rozpoczęcie walk dzieci 6-9 lat
  13:00 – ceremonia dekoracji 6-9 lat
  13:15 – kontynuacja walk
 4. Ubezpieczenie, przejazdy, nocleg, wyżywienie
  Koszty ubezpieczenia, przejazdów, noclegu i wyżywienia ponoszą uczestnicy zawodów.
  Każdy z uczestników przystępując do zawodów oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, pisemną zgodę rodziców bądź opiekuna prawnego na start w zawodach.
  Oświadczenia można pobrać poniżej:
  https://panel-rejestracyjny.pl/…/O%C5%9AWIADCZENIE…
 5. Zgłoszenia
  Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się w panelu rejestracyjnym i uiszczenie opłaty startowej do 26.09.2023 r. Nie wykonanie jednej z tych rzeczy, będzie skutkowało niedopuszczeniem do zawodów.

Panel rejestracyjny na stronie:
https://panel-rejestracyjny.pl/pl/users/events/263

Ze względu na obecne wydarzenia i konflikt w Ukrainie, drużyny z Rosji i Białorusi zostają wyłączone z udziału w tych zawodach. Ta decyzja ma na celu wyrażenie naszego stanowczego sprzeciwu wobec działań agresywnych i naruszeń międzynarodowego prawa.
Ta decyzja ma na celu podkreślenie znaczenia pokoju, stabilności i przestrzegania praw człowieka na arenie międzynarodowej oraz zapewnia, że zawody sportowe są miejscem, w którym te wartości są hołdowane.

Dziękujemy wszystkim pozostałym drużynom za zrozumienie tej decyzji oraz za udział w duchu sportowej rywalizacji.
Osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszeni są o pilne zgłoszenie do dnia 23.09.2023r.

 1. Dane kontaktowe:
  Pavlo Gorbatiuk – Prezes Stowarzyszenia Judo, Sambo i Obronnych Systemów „SAMBO KRAK” tel. +48 664 946 415 (viber, WhatsApp,), sambo.krakow@gmail.com

Zapraszamy firmy do kontaktu!
Szczegółowych informacji firmom zainteresowanym sponsoringiem i reklamą udziela:
Pavlo Gorbatiuk tel. +48 664 946 415

RULES AND REGULATIONS
The aim of the competition is to promote a healthy lifestyle and the development of the specific sports discipline through participation in sambo sport activities.

Organizers: Krakow Association of Judo, Sambo, and Defensive Systems „SAMBO KRAK” and the Polish Sambo Association.
Event date: September 30, 2023.
Address: Sports Hall „PRĄDNICZANKA” KS ul. Jakuba Majora 12A, 31-423 Krakow

Age and Weight Groups:

U-7
6-7 years (born in 2017-2016)
Boys and girls categories: 20, 24, 27, 30, 32, 35, 38, 41, +41 kg
Fight duration: 2 minutes

U-9
8-9 years (born in 2015-2014)
Boys and girls categories: 26, 29, 33, 36, 39, 44, 48, 53, +53 kg
Fight duration: 2 minutes

U-11
10-11 years (born in 2013-2012)
Boys categories: 31, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, +65 kg
Girls categories: 26, 29, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, +52 kg
Fight duration: 3 minutes

U-14
12-14 years (born in 2011-2009)
Boys categories: 35, 38, 42, 46, 50, 54, 65, 71, 76, +76 kg
Girls categories: 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, 59, 65, +65 kg
Fight duration: 3 minutes

U-17
15-17 years (born in 2008-2006)
Boys weight categories: 42, 46, 49, 53, 57, 62, 66, 70, 75, 80, +80 kg
Girls weight categories: 38, 41, 44, 47, 50, 54, 59, 64, 68, 72, +72 kg
Fight duration: 4 minutes

A+
Adults +18 years
Born in or before 2005
Men categories: 52, 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98 kg
Women categories: 46, 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 kg
Fight duration: 5 minutes

Participation:
The tournament is open to participants who train in the following martial arts: sambo, judo, wrestling, ju-jitsu, and related disciplines.
The competition will be conducted according to the international rules of sambo sport organization.
Winners will be awarded medals and diplomas.
Participants must have a valid medical certificate stating that they are fit to participate in sports competitions.
Each participant must possess a valid photo ID and insurance for the duration of the competition. Documents will be checked during accreditation and weigh-in.
During the sports competition, participants who do not have a sambo uniform can compete in kimono jackets, shorts, and socks.
Representatives of sports clubs and/or guardians of participants are responsible for the conduct of athletes during the competition.
If there is only one participant in a weight category, with the consent of the coach and the participant, they may be moved to a similar weight category.

Entry Fee: PLN 70 or EUR 15 payable by bank transfer until September 26, 2023.
Bank Transfer Details:
Account Number: 17 2030 0045 1110 0000 0287 1290
IBAN Number: PL17 2030 0045 1110 0000 0287 1290
BIC/SWIFT Number: PPABPLPK
Krakow Association of Judo, Sambo, and Defensive Systems „SAMBO KRAK”
Address: 31-851 Krakow, os. Albertyńskie 1-2.
Please use the following reference: „Startowe Open Cup Sambo 30.09.2023 (first name and last name, club)”

NOTE: In the case of group payments, the name of each participant must be listed.

For international guests, payment through payment systems is possible. In such a case, please contact us for details.

Schedule:
7:00–9:00 – Participant Weigh-in
9:00-10:00 – Drawing of Matches / Warm-up
10:00 – Tournament Opening, Welcome Address to Participants and Guests
10:15 – Start of Matches for Children Aged 6-9
13:00 – Awards Ceremony for Ages 6-9
13:15 – Continuation of Matches

Insurance, Transportation, Accommodation, and Meals:
Participants are responsible for covering the costs of insurance, transportation, accommodation, and meals.
Each participant, upon entering the competition, must declare that they have up-to-date medical examinations, personal accident insurance, and written consent from parents or legal guardians to participate in the competition.

You can download the declaration form here:
https://panel-rejestracyjny.pl/…/O%C5%9AWIADCZENIE…

Registrations:
Participation requires registration through the registration panel and payment of the entry fee by September 26, 2023. Failure to complete either of these tasks will result in ineligibility for the competition.
Registration panel is available at the following website:
https://panel-rejestracyjny.pl/pl/users/events/263

Regarding the current events and the conflict in Ukraine, teams from Russia and Belarus are excluded from participating in these competitions. This decision is aimed at expressing our strong opposition to aggressive actions and violations of international law.

This decision underscores the importance of peace, stability, and the respect for human rights on the international stage, and ensures that sports events are a place where these values are upheld.
We thank all the remaining teams for their understanding of this decision and for their participation in the spirit of sportsmanship.

Contact Information:
Pavlo Gorbatiuk – President of the Krakow Association of Judo, Sambo, and Defensive Systems „SAMBO KRAK” Phone: +48 664 946 415 (Viber, WhatsApp) Email: sambo.krakow@gmail.com